Regina Maciūtė (sopranas)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Kūrybinė veikla:
Regina Maciūtė baigė Lietuvos konservatoriją (V.Fakejevaitės solinio dainavimo klasę, 1971). Nuo 1971 Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė. Stažavo Bulgarijoje (1972), J.S.Bacho vasaros akademijoje (Štutgartas, 1990), Mozarteume (Zalcburgas, 1993). M.Glinkos VI vokalistų konkurso laureatė (1973). Atlieka įvairių stilių muziką - nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Aktyviai dalyvauja daugelio Lietuvos muzikinių kolektyvų programose, rengia rečitalius, su Lietuvos ir kitų šalių orkestrais atlieka stambios formos kūrinius: W.A.Mozarto „Requiem”, J.Haydno „Pasaulio sukūrimas”, G.F.Handelio „Mesijas”, C.Orffo „Carmina Burana”, G.Rossini „Stabat Mater”. Nuolat koncertuoja su įvairiais muzikiniais kolektyvais: Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru, Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, Vilniaus valstybiniu kvartetu, Šv. Kristoforo orkestru, Kauno choru, Klaipėdos muzikinio teatro choru, „Aidijos” choru, „Ąžuoliuko berniukų choru”, ansambliu „Musica Humana”, pianiste Gražina Ručyte-Landsbergiene. Dalyvauja muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje (Šlezvig-Holšteino), gastroliavo: JAV, Japonijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Rusijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje, Vokietijoje. Solistė papildė Radijo fonoteką gausiais įrašais: įrašė O.Messiaeno ciklą „Harawi” kartu su Gražina Ručyte-Lansbergiene, daugelio lietuvių kompozitorių kūrinius (E.Balsio, J.Gruodžio, K.V.Banaičio, B.Dvariono, S.Vainiūno, J.Juzeliūno, J.Juozapaičio, B.Kutavičiaus, A.Martinaičio, O.Narbutaitės, M.Urbaičio, V.Barkausko, A.Šenderovo, F.Bajoro ir kt.); diriguojant Sauliui Sondeckiui įrašė W.A. Mozarto Requiem, G.Rossini „Stabat Mater”, F.Schuberto Mišias G-dur, G.F. Handelio „Mesiją”; diriguojant Juozui Domarkui - G.F. Handelio Oratoriją „Aleksandro šventė arba muzikos galia”; su pianistu Sergejumi Okruško - K.V.Banaičio, V.Barkausko, R.Žigaičio kūrinius; daug kūrinių įdainavo su liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė“ (ilgametis vadovas Pranas Tamošaitis). Išleido devynis CD.


Pedagoginė veikla:
Regina Maciūtė nuo 1988 dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedroje, 1996 buvo suteiktas docentės pedagoginis vardas (dabar profesorė). Paruošė daug talentingų atlikėjų, kaip: K.Zmailaitė, J.Berba, R.Vaicekauskaitė, D.Žibkutė, J.Adamonytė, V.Mončytė, V.Raginskytė; kai kurie iš jų sėkmingai pasirodo respublikiniuse ir tarptautiniuose konkursuose (Natalija Katilienė, Liora Grodnikaitė, Dalia Kužmarskytė, Raminta Vaicekauskaitė).


Mokslo metodinė veikla:
Kauno J.Petronio leidykla 2007 išleido S.Vainiūno romansą „Lakštingala”; R.Maciūtė suredagavo vokalinę partiją, B.Vainiūnaitė – fortepijono partiją. Remdamasi savo 15 metų pedagoginio darbo patirtimi bei N.Malyševos, R.Millerio darbais, Betty Jeanne Chipman pastebėjimais, Louis-Jacques Rondeleux praktiniais balso lavinimo patarimais, parengė metodinį darbą „Mūsų balsas - mūsų kūno veiksmas. Artikuliacinio aparato darbas dainuojant”.


Kita veikla:
Solistė dalyvauja įvairių konkursų žiuri darbe: V.Jonuškaitės-Zaunienės II konkurso žiuri pirmininkė, IV ir V tarptautinių kamerinio dainavimo konkursų „Jantarnyj solovej” Kaliningrade žiuri narė. Nuo 1995 Nacionalinių meno ir kultūros premijų komiteto narė. Jau penkeri metai - visuomeninės organizacijos „Šatrijos Raganos bendrija”, besirūpinančios rašytojos atminimo išsaugojimu, pirmininkė.


Apdovanojimai:
Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). 1997 11 13 - Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija, 2002 – Lietuvos muzikų sąjungos „Auksiniu disku”. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2003 06 26 Reginai Maciūtei suteiktas Kretingos rajono garbės pilietės vardas.

Lietuvių kompozitoriai

Lionginas Abarius 

Vokalinis ciklas  „Obelis žydės”

Zigmas Aleksandravičius

„Nuo Birutės kalno” chorui ir solistui

Vladas Bagdonas

„Taikos simfonija” sopranui, skaitovui, vargonams ir chorui

Feliksas Bajoras

Kodėl?, balsui ir fortepijonui

Lopšinė

Triptikas balsui ir instrumentiniam ansambliui

„Kur tėvulio klėtelė", balsui ir fortepijonui

Osvaldas Balakauskas

„Kolonom virpanti giesmė”, odė Laurynui Stuokai-Gucevičiui sopranui solo, chorui, kameriniam orkestrui

Eduardas Balsys

„Gulbių šauksmas”

„Saulę nešantis”, kantata solistui, mišriam chorui, vargonams ir mušamiesiems

Jūratė Baltramiejūnaitė

„Žeme, gražuolėle”, vokalinis ciklas balsui ir instrumentiniam ansambliui

Kazimieras Viktoras Banaitis

„Aš per naktį”

Vytautas Barkauskas

„Tamsoje prasiskleidė gėlė”, poema sopranui ir fortepijonui

„Nusilenk savo žemei”, oratorija-misterija

Penkios dainos vaikams

Opera „Legenda apie meilę” (Valdovė sesuo)

Vidmantas Bartulis

Requiem

Dvi epitafijos balsui ir instrumentiniam ansambliui

Justinas Bašinskas

Vokalinis ciklas „Plaukia upės”

„Apuokė valanda”, vokalinis ciklas

„Motinos rankos”, kantata sopranui, birbynei, moterų chorui ir styginių orkestrui

Borisas Borisovas

Spalvos, kamerinė kantata sopranui ir kameriniam ansambliui

„Muzikos šalyje”, miuziklas

Konstancija Brundzaitė

Dvi raudos

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

„Beauštanti aušrelė”

„Anksti rytą kėliau”

Povilas Dikčius

Sonetai aukštam balsui ir fortepijonui

Balys Dvarionas

Šilagėlė

Žvaigždutė

Pušys, balsui ir fortepijonui

„Oi liūdnas, liūdnas”

„Gintarai”

„Lankoje”

Juozas Gruodis

Aš svajoju svajonėlę, balsui ir fortepijonui

Rudens tylumoj, balsui ir fortepijonui

Aguonėlės, balsui ir fortepijonui

Visur tyla, balsui ir fortepijonui

„Ėsk, karvute”

„Eglele, aukštuolėle”

„Pavasario naktis Berlyne”, balsui ir fortepijonui

Juozas Indra

„Saulė leidžias”

Jurgis Juozapaitis

Vokalinis ciklas „Diemedžiu žydėsiu”

„Žemė. Žmogus. Tėvynė”, oratorija-misterija skaitovui, solistams, mišriam chorui, vargonams, simfoninio orkestro grupei

Vytautas Jurgutis

Vokalinis ciklas  „Žydintis aidas”

„Skambesiai”, kantata vokaliniam kvartetui ir fortepijoniniam duetui

„Čiurlionio užrašai”

Julius Juzeliūnas

Kantata „Gėlių kalbėjimas”

Keturios lietuvių liaudies sutartinės

Ričardas Kabelis

„Dovana Paukščių Takui” sopranui, fagotui ir altui

„Žaislų šešėliai” balsui ir altui

Vaclovas Kairiūkštis

Vokalinis ciklas  „Raudonos uogos”

Konradas Kaveckas

„Na tai kas”

„Pavasaris”

„Lenino gimtinėje”

Giedrius Kuprevičius

„Medžiai”, ciklas balsui ir pučiamųjų kvintetui

„Mes - argonautai”, ciklas sopranui, bosui ir fortepijonui

„Įsiklausyk”, ciklas balsui ir fleitai

Bronius Kutavičius

Trys A.Mickevičiaus sonetai

„Ant kranto”, septynių dainų ciklas sopranui ir keturiems altams

„Medžių kova” sopranui ir kameriniam ansambliui

Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“

Vytautas Laurušas

Vokalinis ciklas Žiema, Paukščių čiulbesys, Dienų Atoluose

„Bangos”, dainų ciklas

„Pražydėjo”

Teisutis Makačinas

Trys pasakos balsui ir fortepijonui

Algirdas Martinaitis

Cantus ad Futurum, kantata dviems sopranams ir instrumentiniam ansambliui

„Pieta”

„Kelias ir keleivis”, penkios dainos sopranui, fleitai, violončelei ir klavesinui

Vytautas Montvila

Raliavimai balsui ir fleitai

Onutė Narbutaitė

„Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis”

Oratorija Centones Meae Urbi

Sonnet à l'Amour (1999)

Vaclovas Paketūras

„Žibutė”

„Ant kalnelio”

Rimvydas Racevičius

Oratorija „Septynios giesmės apie gyvenimo medį”

„Mano dienos”

Algimantas Raudonikis

„Aguonėlės ir bitutė”

„Svečiai”

Anatolijus Šenderovas

„Dvi Sulamitos giesmės”

„Baltojo Nieko dainelės”, kamerinė kantata balsui, skaitovui, instrumentiniam ansambliui

„Karvė ėdė šieną”, devynios dainos balsui su fonograma

Stasys Šimkus

„Ko vėjai pučia”

„Vai nekukuok”

„Aš augau pas tėvelį”

„Vai pūtė, pūtė”

„Pas močiutę augau”

„Pamylėjau vakar”

„Pavasario dainelė”

„Teka mėnuo, teka žvaigždės”

Juozas Tallat-Kelpša

„Ne margi sakalėliai" , balsui ir fortepijonui

„Mano sieloj šiandien šventė”

„Pilki pūdymėliai”

„Kad aš našlaitėlė”

Jonas Tamulionis

Septynios meilės elegijos

Kantata „Vaikų žemė”

Penkios vasaros psalmės

„Pasaka be galo”

Mindaugas Urbaitis

Rezignacija sopranui ir styginių kvartetui / Resignatio

Celebrabo Te, Domine, dviems sopranams, fleitai, obojui, violončelei, klavesinui ir vargonams

Stasys Vainiūnas

Preliudas

Tyla

Mano pasaulis

Rudenio naktį

„Lietuva”

Rimvydas Žigaitis

Trys R.Skučaitės eilėraščiai

Lygumoj mano gimtas miestas

Išjojo, jojo

Jaunystės valtys

Tyla

Neturiu aš namelių

Aviža prašė

Auga, auga apynėlis

„Neramūs paukščiai”, vokalinis ciklas

„Mano eilinis”

„Kaip žaidžia vaikai”

„Eina bernelis”

„Ėsk karvyte”

„IX fortas”

„Einant su Tavo vardu”

Kameriniai kūriniai

Johann Sebastian Bach

Muzikinė dovana: Kapričio. Arija. Rečitatyvas

Cesar Franck

Panis Angelikus

George Frideric Handel

Son come Navicella

Guillaume de Machaut

Septynios baladės

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertinė arija Vorrei Spiegarvi, o Dio

Jacques Offenbach

Barkarolė iš operos „Hofmano pasakos”

Giovanni Batista Pergolesi

Jeigu myli

D. Sarri

Sen Core L'agneletto

Arnold Schöenberg

Kvartetas Nr.2

Franz Schubert

Salve Regina

Serenada „Tyliai liejas mano dainos”

Antonio Vivaldi

Išeinu, pasilieku

Oratorija „Juditos triumfas”, arija

„In Furore”

Jean-Baptiste Weckerlin

Šešių dainų ciklas: Ach, kodėl aš ne pievelė; Linksmoji piemenaitė; Ateik, mieloji Aminta; Mama; Pasakyk, kas tai yra meilė

Kūriniai su orkestr

George Gershwin

Porgy ir Bess duetas Bess, you is my woman now iš operos Porgy and Bess

Oratorijos. Kantatos. Mišios. Pasijos

Johann Sebastian Bach

Kantata Ruhig Und in Sicher Zufrieden (arija)

Kalėdų oratorija / Oratorium … Die heilige Weynacht (Christmas Oratorio), BWV 248

Magnificat, BWV 243

Mišios h-moll, BWV 232

Ludwig van Beethoven

Oratorija „Kristus Alyvų kalne”

Anton Bruckner

Te Deum, WAB 45

George Frideric Handel

Oratorija „Mesijas”

Oratorija „Aleksandro šventė arba muzikos galia”

Joseph Haydn

Oratorija „Pasaulio sutvėrimas”

Missa in Angustiis d-moll Nelsonmesse

Felix Mendelssohn

Oratorija „Elijas” / Elijah (Elias), op. 70

Oratorija „Paulius” / St Paul (Paulus), op. 36

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem

Jean-Philippe Rameau

Kantata „Ištikimasis piemenukas”

Gioachino Rossini

„Stabat Mater”

Franz Schubert

Mišios G-dur

Balsui ir orkestrui

Ludwig van Beethoven

Simfonija Nr. 9

Benjamin Britten

„Prošvaistės” / Les illuminations (A. Rimbaud) op. 18

Gabriel Faure

Lapų valsas

Gustav Mahler

Simfonija Nr. 8

Simfonija Nr. 2

Wolfgang Amadeus Mozart

Arija „Dulcissimum con Vivium” iš Litane de Venerabili Altaris Sacramento

Giovanni Batista Pergolesi

Cuius Animam Gementem

O Quam Tristis et Afflicta

Quis Est Homo

Eia Mater Fons Amoris

Vidit Suum Dulcam Natum

Fac ut Ardeat Cor Meum

Sancta Mater Istud Agas

Fac ut Pertem Christi Mortem

Inflammatus et Accensus

Quando Corpus Morietur. Amen

Dmitri Shostakovich

„Iš žydų liaudies poezijos”, dainų ciklas sopranui, mecosopranui, tenorui ir orkestrui

Antonio Vivaldi

Motetas balsui ir orkestrui

Balsui ir fortepijonui

Georges Bizet

Arabės atsisveikinimas su svetimšaliu

Johannes Brahms

Melodija

„Mergaitės daina” / Mädchenlied op. 85 from Sechs Lieder

„Mylimojo priesaika”

„Mėnulis” /  An den Mond op. 71 from Fünf Gesänge

„Nereikalinga serenada”

„Vis sunkesnė mano nuojauta”

„Perlų vėriny”

Giulio Caccini

„Amarilli”

Ernest Chausson

Romansas „Žavesys” / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 2 Le charme (A. Silvestre)

Itališka serenada / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 5 Sérénade italienne (P. Bourget)

„Nebėra alyvų”

„Plaštakės”

Luigi Cherubini

 „Ave Maria”

Claude Debussy

Romansas „Mylimas pavasario sūnus”

„Nuostabus vakaras”

„Varpai” / Deux romances (Bourget), 1885 (1891): L’âme évaporée, Les cloches

„Žvaigždėta naktis”

Gabriel Faure

„Ilgesys”

Cesar Franck

Vakaro varpai

Valery Gavrilin

Vokalinis ciklas „Senovinio albumo lapeliai”

Imants Kalniņš

Trys eilėraščiai: Pernai ir šiemet; Sielų kalba; Mano rožės

Gustav Mahler

„Jei mėgsti grožį”

Olivier Messiaen

”Harawi, Chant d'Amour et de Mort”

Francis Poulenc

„Meilės keliai”

Giocomo Puccini

Siurprizas svečiams. Madam Baterflai III v. įžanga

Maurice Ravel

Nikoleta

Mart Saar

„Saulė ir šešėlis”

Kas tai buvo?

Franz Schubert

„Būk pasveikinta”

Pavasario viltys

Barkarolė

Lyrai

Vokalinis ciklas „Gulbės giesmė”  / Schwanengesang, D. 957

Suleika I

„Tu mano ramybė”

Richard Strauss

Vokalinis ciklas „Lotoso žiedlapiai”

Pyotr Tchaikovsky

„Nusinešk mano širdį”

„Nusileido saulė”

„Vienišas vėl kaip kadais”

Veljo Tormis

10 Haiku

Operos. Spektakliai

Georges Bizet

Karmen (Karmen)

Balsui ir akordeonui

Joseph Kosma

Laukimas

V. Scott

Marijai-Luizai

Balsui ir vargonams

Johann Sebastian Bach

Arija „Siela nerimsta Viešpaties Rankose”

Hugo Wolf

Trys dainos: „Tyli meilė”, „Paslaptis”, „Sodininkas”

Koncertas festivalyje "Kuršių Nerija 2003", 2003 08 06

B.Kutavičius "Der Kamf der Baume"

XVIII-XX a. sakralinė muzika

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Tarptautiniame Thomo Manno festivalyje, 2003 07 14

Stasys Vainiūnas Dainos

B.Vainiūnaitė, R.Maciūtė

Koncertas Motinos dienai, Kauno filharmoninoje, 2003 05 06

G.Rossini "Stabat Mater"

Nacionalinis simfoninis orkestras, R.Maciūtė, L.Jonutytė, M.Zimkus, I.Misiūra

Koncertas "Dangus, oras ir vėjas" (IV kamerinės muzikos festivalis "Kuršių Nerija"), 2002 08 09, Nida

C.Debussy Syrinx fleitai solo

J.Alain "Le jardin suspendu" vargonams

J.Ibert "La stele oriente" sopranui ir fleitai

Ch.Gounod "Sanctus" sopranui ir ansambliui

F.Poulenc Sonata obojui ir fortepijonui

H.Berlioz Fantazija dviem fleitoms ir fortepijonui

A.Roussel "Ciel, aer et vents..." sopranui ir fleitai

C.Saint-Saens "Une flute invisible" sopranui, fleitai ir vargonams

J.Alain "Trois mouvements" fleitai ir vargonams

Atlikėjai: Regina Maciūtė (sopranas), Algirdas Vizgirda (fleita), Daiva Tumėnaitė (fleita), Robertas Beinaris (obojus), Raimundas Jasiukaitis (violončelė), Balys Vaitkus (fortepijonas, vargonai), Gediminas Kviklys (klavesinas, fortepijonas, vargonai).

Koncertas Briuselyje (Belgija), 2002 05 17

J.S.Bach Arijos iš kantatų

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Paryžiuje, 2002 02 13

C.Saint-Saens "Nematoma fleita"

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

Vasario 16 ir O.Milašiaus minėjimas

"Musica Humana" R.Maciūtė

Koncertas Šlezvig-Holšteino festivalyje (Hamburgas, Vokietija), 2001 09 15

W.A.Mozart "Reuiem"

Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė, I.Linaburgytė, A.Rubežius, J.Frantz

Koncertas Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2001 07 04

D.Buxtehude Partita „Auf meinen lieben Gott”

G.Caccini „Amarilli”

G.B.Pergolesi „Se tu m'ami”

H.Purcell „Ground”

„Hornpipe”

G.Sarti Arija iš operos „Giulio Sabino”

L.Cherubini „Ave Maria”

F.Couperin „La Visionnaire” - „La Monflambert” - „La Muse Victorieuse”

A.Vivaldi „Vieni, vieni”

Abros arija iš oratorijos „Juditos triumfas”

J.Ph.Rameau „Le Rappel des Oiseux”

Gavotas

J.B.Weckerlin „Menuet d'Exhaudet”

„Jeunes fillettes”

J.S.Boismortier „La Veloute” - „La Frenetique”

J.S.Bach „Et exultavit” iš „Magnificat”

Arija iš kantatos nr. 68

Gediminas Kviklys (vargonai)

Koncertas Hamburge (Vokietija), 2001 06 24

J.S.Bach Arijos

A.Martinaitis "Kelias ir keleivis"

"Musica Humana", R.Maciūtė

Koncertas Pažaislio muzikos festivalyje, Prisikėlimo bažnyčioje, 2001 06 22

L.Bernstainas Simfonija "Kaddisch"

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė

Koncertas Baltijos šalių muzikos festivalyje, Frankfurte (Vokietija), 2000 03 09

O.Narbutaitė Centones meae urbi

Nacionalinis simfoninis orkestras, Choras "Aidija", Regina Maciūtė, Ignas Misiūra

Koncertas Laisvės gynėjų dienai, nacionalinėje filharmonijoje 2000 01 12

A.Martinaitis "Pieta"

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, Choras "Ąžuoliukas", R.Maciūtė, V.Juozapaitis

Koncertas Tokijuje (Japonija), 1999 11 22

L. van Beethoven Simfonija Nr. 9

Nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, R.Maciūtė, I.Linaburgytė, A.Rubežius, V.Prudnikovas

Koncertas Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, 1999 05 06

A.Vivaldi Mišios "Gloria"

A.Vivaldi Motetas "In furrore"

Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras,

R.Maciūtė, L.Grodnikaitė

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 1982 05 25-28

G.F.Handel

Kamerinis trio Nr. 6 g-moll, op. 2

K.F.E.Bach

Dešimt pjesių

G.F.Handel

Sonata fleitai ir klavesinui Nr. 1, e-moll, op. 1

J.Tamulionis

Meditacijos (I atlikimas)

O.Balakauskas

Variacijos fleitai ir klavesinui (I atlikimas)

A.Martinaitis

Cantus ad futurum dviems sopranams, kameriniam ansambliui ir vargonams (I atlikimas)

Ansamblis Musica Humana, Giedrė Kaukaitė, Regina Maciūtė, Gediminas Kviklys

Regina Maciūtė yra išskirtinė tarp lietuvių kamerinių solistų. Bent mes, ne muzikai, ne muzikologai, taip jaučiame. Ne meistriškumu, nes daug yra dainuojančių meistrų, solistų profesorių, mokytojų. Net ne balso fizinių galimybių išskirtinumu. Reginos dainavimą valdo likimas arba patirtis, ypatinga dvasinė prigimtis, sugebanti į klasiką, į romantizmo ir modernizmo muziką įdainuoti likimiškąją patirtį, žmogiškosios patirties viršūnes – džiaugsmą būti, suvokti, kad esi ir nebūsi, liūdesį, kad nė vienas negalime išvengti skausmo, kančios, abejonės. Bet ir tai mes keliame, kol pajėgiame, girdime vieni kitus, mylime. (...) . Ir kitas polius – Reginos prigimtyje glūdi šansonjė – kažkas rizikingai valiūkiško, žaismingo, žaidžiančio, provokuojančio ir jo didenybę likimą. Mūsų kūrėjams, iki šešiasdešimtmečių ir dar kiek jaunesnių, daugiausia gyvybės gavusiems iš kaimo, Regina kelia neatsakomą klausimą – kaip žmogus išauga, kaip iš pamiškių (Šašaičiai pamiškės kaimas, išnykstantis), iš ramunėmis vasarą nužystančių palaukių, iš gyvenimo, kuriame nebuvo ir nėra jokio meno, išauga žmogaus dvasia, iškyla iki didelių scenų, iki didelės meninės meistrystės, iki meno profesorystės.

Viktorija Daujotytė, Žemaitiškieji Sielovaizdžiai, Literatūra ir menas, 2007 03 16

Prieš trisdešimt metų sukurtą Broniaus Kutavičiaus ciklą "Ant kranto", kurį su M.K. Čiurlionio kvartetu padainavo Regina Maciūtė, laikas tarytum nuskaidrino ir sutaurino.

Edmundas Gedgaudas, Thomo Manno festivaliui Nidoje pasibaigus, 7 meno dienos, 2002 07 26

Labai stilingai į šią dvasią įsijungė Vilniaus kvartetas, dar atlikęs ir A. Schönbergo Antrąjį kvartetą styginiams ir sopranui bei F. Schuberto Pjesę kvartetui. Sopranas - Regina Maciūtė, organiška kvarteto vertinamų subtilybių dalyvė. Drauge su jais ji atliko F. Schuberto "Ganymedą" ir įsijungė į minėtąjį finalinio kūrinio triumfą.

Edmundas Gedgaudas, Nidos popietės ir vakarai, Septintasis Thomo Manno festivalis, 7 meno dienos, 2003 07 25