Birutė. Mikas Petrauskas

Image

Cantus firmus

2009

60:40

1 Uvertiūra / Overture 05:04
2 Veikmė I. Pirma scena: Birutės rauda / Act 1. Scene 1 06:51
3 Antra scena: Sundšteinas ir jo svita / Scene 2 03:27
4 Trečia scena: Procesija. Vaidilučių choras "Sesutėlės, lelijėlės" / Scene 3 02:56
5 Ketvirta scena: Kivirčai (Tėvūnas, Sundšteinas, broliai, karžygiai) / Scene 4 03:12
6 Birutės ir Sundšteino duetas "Bet visa tai sunaikins teutonų galybė". Birutės arija "Brangiausia už visus man turtus tėvynė"... / Scene 4 (continued) 07:03
7 Penkta scena: Lizdeika, žmonės. Choras "Vienybėj" / Scene 5 03:23
8 Veikmė II. Pirma scena: Įžanga. Vaidilučių choras "Jums garbė, dievaičiai" / Act 2. Scene 1 06:38
9 Antra scena: Birutė ir vaidilutės. Trečia scena: Vaidilutės be Birutės / Scene 2. Scene 3 02:22
10 Ketvirta scena: Vaidilos giesmė "Po tamsiai naktelei". Penkta scena: Vaidilučių choras "Lado" / Scene 4. Scene 5 05:03
11 Šešta scena: Birutė. Septinta scena: Kęstutis, Senasis vaidila. Pjovėjų choras už scenos / Scene 6. Scene 7 03:29
12 Birutės arija "Dievaičiai, dievuliai" / Scene 7 (continued) 02:33
13 Pjovėjų choras "Atdavę garbę". Aštunta scena: Kęstutis, žmonės / Scene 7 (continued). Scene 8 01:41
14 Devinta scena: Krivis, vaidilutės. Dešimta scena: Kęstutis, Krivis. Vienuolikta scena: Senojo vaidilos daina "Daug kraujo pralieta". Kęstutis, Krivis / Scene 9. Scene 10. Scene 11 03:54
15 Dvylikta scena: Kęstutis, Krivis, Birutė, žmonės / Scene 12 00:30
16 Choras "Aukštaičiai, žemaičiai, prūsai, kuršiai, lyviai – tai viena lietuvių Šeimyna" / Scene 12 (continued) 02:16
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis - Libretas / Libretto
Teisutis Makačinas - Orkestruotė / Orchestration
Birutė, Palangos mergelė / maiden of Palanga – Asta Krikščiūnaitė (sopranas / soprano)
Palangos tėvūnas, jos tėvas / Governor of Palanga, her father – Sigitas Račkys (aktorius / actor)
Birutės broliai / Birutė's brothers: Audrius Rubežius (tenoras / tenor), Giedrius Žalys (baritonas / baritone)
Kęstutis, žemaičių kunigaikštis / Samogitian duke – Arnoldas Jalianiauskas (aktorius actor)
Senasis vaidila / The old priest – Arūnas Malikėnas (baritonas / baritone)
Sundšteinas, kryžiuočių vadas / Sundstein, the chief of crusaders – Rafailas Karpis (tenoras / tenor)
Lizdeika, krivių krivaitis / principal pagan priest – Ferdinandas Jakštys (aktorius / actor)
Krivis / Priest – Gediminas Storpirštis (aktorius / actor)
I vaidilutė / I priestess – Birutė Mar (aktorė / actress)
II vaidilutė / II priestess – Ramunė Skardžiūnaitė (aktorė / actress)
Žmonių minia (vaidilutės, karžygiai, laukininkai, pjovėjai) / Crowd (priestesses, knights, harvesters)
Režisierė / Director Birutė Mar
Dirigentas / Conductor Modestas Pitrėnas
Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas) / Kaunas City Symphony Orchestra (chief conductor Modestas Pitrėnas)
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis) / Kaunas State Choir (artistic director and chief conductor Petras Bingelis)